AUTORSKO PRAVO

Šta sve obuhvataju autorska prava? Koja ovlašćenja nam ta prava daju kao autorima? Šta bi trebalo da uradimo kako bismo zaštitili svoja prava? Autorska i srodna prava su jedna od 2 uže oblasti prava intelektualne svojine. Zakon o autorskim i srodnim pravima daje definiciju autorskog dela u članu 2: “Autosko delo je originalna duhovna tvorevina

#PodatakoLičnosti #LičniPodatak #Lice #Licezazaštitupodatakaoličnosti #Licezazaštitupodataka

Lice za zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: LICE) je lice koje je ovlašććeno i imenovano od strane kompanije, radi rukovođenja podacima o ličnosti. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, oslanjajući se na GDPR, članom 56 previđa MOGUĆNOST da kompanije odredi lice za zaštitu podataka o ličnosti,  Međutim, OBAVEZA da odredite lice za zaštitu

INDUSTRIJSKI DIZAJN

Šta je to industrijski dizajn? Kako se štiti? Zašto je bitan? Zakon o zaštiti industrijskog dizajna u čl. 2 st. 1 definiše industrijski dizajn kao trodimenzionalni ili dvodimenzionalni IZGLED celog proizvoda ili njegovog dela, koji je određen njegovim vizuelnim karakteristikama, posebno linijama, konturama, bojama, oblikom, teksturom i/ili materijalima od kojih je proizvod sačinjen, ili kojima

NAZIV FIRME I ŽIG

Šta je poslovno ime, a šta žig? Kako stvoriti brend? Da li možemo koristiti imena poznatih ličnosti u nazivu privatne firme? Poslovno ime je jedan od osnovnih elemenata privrednog subjekta. Na osnovu poslovnog imena pravi se razlika između različitih privrednih subjekata. Poslovno ime privrednih subjekata se najčešće sastoji iz tri dela: oznaka pravne forme, sedišta

FOTOGRAFIJA KAO AUTORSKO DELO

Da li je fotografija autorsko delo? Kakva pravna zaštita se stavlja na raspolaganje autoru fotografije? Autorska prava fotografa su ekonomska i moralna prava koja se vezuju za autora umetničke fotografije lično, a povodom njegovog autorskog dela, umetničke fotografije. Zakon o autorskim pravima taksativno nabraja sva autorska dela koja se zaštićena autorskim pravima. Čl. 2 st.

Tagged under: ,
#AutorskoPravo #IntelektualnaSvojina #AutorskoDelo #IP

Internet pravo je oblast prava koja se najbrže razvija poslednjih decenija, a obzirom da je pravo kruto i sporo odgovara na promene, ova oblast prava smatra se najneuređenijom oblasti prava u XXI veku. Nedostatak pravila na internetu, nedostatak bezbednosti na internetu su pitanja koja će obeležiti početak ovog veka. Tri oblasti prava su se odmah

#GDPR #Zaštitapodatakaoličnosti #Podatak #ZZPL #LičniPodatak

GDPR (General Data Protection Regulative) je donet u formi uredbe (regulative), što znači da je ovo opšti pravni akt koji donose organi EU i koji se primenjuje u svim državama EU od dana stupanja na snagu bez potrebe za posebnom ratifikacijom. Osnovni cilj ovog pravnog akta je zaštita ličnih podataka. Lični podatak je svaki podatak

TOP