Loading...

| Moderni biznis |

UDRUŽENJA - PORESKI RAJ U SRBIJI
April 14th 2021

Šta su to udruženja? Da li udruženje može da se bavi privrednom delatnošću? Koje su prednosti osnivanja udruženja?

 

Udruženje je pravna forma koja za cilj ima ostvarivanje nekih neprofitnih ciljeva. Ovo je osnovna definicija udruženja, ali vremenom udruženja su počela imati sve veći značaj u poslovanju. Zapravo ovo je idealna forma da se pokrene novi biznis i „opipa“ teren, odnosno proceni postojanje ili nepostojanje potrebe na tržištu za proizvodima i uslugama novog biznisa, kao i sposobnost osnivača da vodi profitabilan biznis u Srbiji, pod uslovima koji vladaju. Sve veći broj mladih ljudi se odlučuje da osniva udruženja i tako prevede svoje ideje u poslovne vode.

Najveća prednost udruženja je što ona nisu obveznik poreza, PDV-a, sve dok ne pređu visinu godišnjeg profita od 400.000,00 RSD. Kada kažemo profit, to nije isto što i zarada, već se izračunava tako što se od prihoda oduzmu rashodi na godišnjem nivou.

Pored izbegavanja toga da se nađete u sistemu poreza, moguće je i da se izbegne potreba posedovanja fiskalne kase, što dodatno olakšava poslovanje.

Ono što udruženje može, iako je glavni cilj istog da se bavi ostvarivanjem neprofitabilnih ciljeva, jeste da prijavi i privrednu delatnost nakon osnivanja, a u Registru privrednih subjekata. To znači da udruženja mogu da obavljaju delatnost i od te delatnosti steknu profit, ali je taj profit potrebno koristiti u svrhu ostvarivanja ciljeva udruženja. Druga bitna stvar je da udruženje može zaposliti lice i plaćati socijalne doprinose za isto.

Za osnivanje udruženja potrebno je minimum tri osnivača i na udruženju ne postoji vlasništvo. Udruženje nije vlasništvo svojih osnivača, dakle ne može biti prodato u celosti ili udeo. Ipak, može biti prodat know-how. Što bi rekli, „poslovanje može biti prodato uvek“.

Potrebno je pripremiti osnivačke dokumente koji se predaju na šalteru u APR-u. Nakon predaje papira, čeka se 5 radnih dana na rešenje o osnivanju. Nakon toga, sa rešenjem se odlazi na izradu pečata (koji je obavezan za udruženja još uvek), zatim na otvaranje računa u banci i na prijavljivanje u jedinstveni registar stvarnih vlasnika (koje se radi online), kao i prijavu delatnosti u Registru privrednih subjekata (ukoliko postoji privredna delatnost).

Važno je da se na pravi način pripreme dokumenti za osnivanje, a Statut je najvažniji dokument jer se on odnosi na način funkcionisanja udruženja. Dakle, dokumente ne predlažemo da se skidaju sa interneta i unose podaci već da se podese svakom pojedinačnom biznisu kako bi taj biznis zakonski i najcelishodnije bio vođen. Pravnik može pripremiti osnivačke dokumente: Osnivački akt, Statut udruženja (kao najbitniji upravljački dokument), Zapisnik sa osnivačke sednice, Odluku o imenovanju zakonskog zastupnika, Izjava vlasnika nepokretnosti o dozvoli da sedište udruženja bude na datoj adresi (po potrebi). Svakako da izradi dokumenata treba da prethodi savetovanje u vezi osnivanja i upravljanja udruženjem, kako biste mogli doneti ispravne odluke u startu.

Novac potreban za osnivanje nije velik, zapravo za taksu APRu je potrebno 4.900,00 RSD, a ostale stvari su tehničke prirode, overa dokumenta kod notara, cena štampanja dokumenata i dr. Izrada pečata je obavezna, jer udruženja još uvek imaju obavezu da koriste pečat. Na godišnjem nivou je potrebno angažovati knjigovođu za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja.

Sve u svemu, u Srbiji je moguće započeti biznis sa niskim troškovima. Naravno kada se taj biznis pokaže kao visoko profitabilan, uspešan, moguće je osnovati neku drugu pravnu formu, preduzetničku radnju ili doo najčešće. Nije moguće udruženju promeniti formu, ali nije ni potrebno gasiti udruženje kako bi se osnovala neka druga pravna forma. Mogu da koegzistiraju, a to je dobro jer udruženja mogu da konkurišu na neke projekte na koje profitabilne pravne forme ne mogu.

 

Napomena: Ovaj tekst predstavlja lični stav autora o tematici, nije zamena za angažovanje pravnika, niti se može smatrati pravnim savetom.

Autor teksta: Denis Tul