Loading...

| Intelektualna svojina |

RASKID UGOVORA
April 14th 2021

Koji ugovori se mogu raskinuti? Kada možemo raskinuti ugovor? Kako se raskida ugovor?

 

Ugovor je pravni posao koji nastaje saglasnošću volja najmanje dva lica sa ciljem da ostvari određeno pravno dejstvo. Na istom principu kao što ugovor nastaje, saglasnošću volje, on i zavisi od te saglasnosti volja. Dakle, ugovor može biti raskinut dogovorno ili od strane jedne od ugovornih strana. Takođe, ugovor može prestati i tako što bi bio poništen odlukom nadležnog organa (i na druge zakonom propisane načine).

 

U našem pravu ponuda obavezuje ponudioca, a odustanak od ponude je moguć samo do momenta stizanja ponude ponuđenom. Ovakav odustanak se ne smatra raskidom ugovora, jer ugovor još uvek ne postoji, ali moramo navesti opciju da se povuče ponuda, jer može biti korisna u praksi. Bitno je da postoji ta svest o obaveznosti ponude kod ljudi, jer često tu može doći do problema u poslovanju. Dakle, kada ponuda stigne ponuđenom, ona više ne može biti povučena, zato kažemo da ponuda obavezuje ponudioca.

 

Kada je ponudilac primio prihvat ponude (u bilo kojoj propisanoj formi), ugovor je zaključen. Od tog momenta on može biti raskinut ili poništen. Raskid ugovora, kao što smo pomenuli, može doći od jedne od ugovornih strana ili može biti obostrani, saglasni raskid.

 

Sporazumni raskid ugovora je rezultat zajedničke saglasnosti volja ugovornih strana da raskinu ugovor i za nju nije propisana forma. Pisani ugovori mogu biti raskinuti prostom saglasnošću volja. Ovo je jednostavnija varijanta.

 

Raskid ugovora od jedne od strana moguć je u slučaju da druga strana nije ispunila svoju ugovornu obavezu i u tom slučaju moguć je raskid ugovora prostom izjavom volje o raskidu. Ovde ugovorna strana koja je raskinula ugovor zadržava pravo na naknadu štete. Recimo, ako bi rok bio bitan element ugovora, i ugovorna strana ne izvrši svoju obavezu u datom roku, druga ugovorna strana ima pravo da raskine ugovor. Pravilo je da poverilac ostavi dužniku naknadni primereni rok za ispunjenje ugovora, osim kada je iz ponašanja dužnika očigledno da ne namerava da ispuni obavezu. Ugovor može biti raskinut i zbog promenjenih okolnosti.

 

Kod poništaja ugovora imamo dve različite situacije, da je ugovor apsolutno ili relativno ništav. Ovde se ne radi o raskidu ugovora od strane ugovornih strana, već ugovorne strane iniciraju postupak pred nadležnim državnim organom, sudom, zahtevom za poništenje ugovora. Sud poništava ugovor svojom odlukom.

 

Kod raskida ugovora u oblasti prava intelektualne svojine, potrebno je voditi računa o predmetu ugovora, jer u odnosu na taj predmet mogu postojati dodatne obaveze kako bi ugovor bio raskinut, odnosno kako bi dejstvo raskida ugovora otpočelo. Dakle, tu se može dogoditi da nije dovoljan sam čin raskida ugovora.

 

Ugovori zaključeni u elektronskoj formi imaju pravnu snagu kao i fizički zaključeni ugovori, u slučaju da su ispoštovani svi uslovi pri zaključenju. Oni se takođe mogu raskinuti, a elektronski raskid ugovora je takođe moguć, obzirom da je raskid prosta izjava volje koja nije vezana za formu. Bitno je da je volja jasno izražena i da imamo potvrdu druge strane da je našu izjavu volje primila. Dokaz o tome bi bio odličan. Npr. dovoljna je razmena email-ova, gde bi na kraju našeg email-a zamolili drugu stranu da potvrdi da je primila email kojim smo izjavili volju o raskidu ugovora.

 

 

Napomena: Ovaj tekst je analiza problematike raskida ugovora i ne predstavlja zamenu za angažovanje pravnog savetnika ili advokata. Tekst predstavlja skup saznanja i ličnih stavova autora.

Tekst je zaštićen autorskim pravima, što znači da može biti deljen sa naznačenjem autora, citiran po pravilima citiranja, a na druge načine korišćen uz dozvolu autora.

 

Autor teksta: Denis Tul