Loading...

| Intelektualna svojina |

AUTORSKA PRAVA
April 14th 2021

AUTORSKA PRAVA

 

Šta sve obuhvataju autorska prava? Koja ovlašćenja nam ta prava daju kao autorima? Šta bi trebalo da uradimo kako bismo zaštitili svoja prava?

 

Autorska i srodna prava su jedna od 2 uže oblasti prava intelektualne svojine. Zakon o autorskim i srodnim pravima daje definiciju autorskog dela u članu 2: “Autosko delo je originalna duhovna tvorevina autora, izražena u određenoj formi, bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednost, njegovu namenu, veličinu, sadržinu i način ispoljavanja, kao i dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine.”[1]

 

Predmet zaštite autorskog prava je autorsko delo. U trenutku nastanka autorskig dela nastaju i autorska prava na delu. Autorsko delo je delo čoveka koje nastaje kao rezultat kreativnosti čoveka, koje je izraženo u određenoj formi i koje je originalno. Iz navedene definicije proističu četiri osnovna obeležja autorskog dela:

-Radi se o delu čoveka;

-Njega karakteriše intelektualni, kreativni sadržaj;

-Ono mora biti izraženo u određenoj formi;

-Autorsko delo mora biti originalno.[2]

 

Zakon taksativno nabraja autorska dela u članu 2, ovo su neka od njih:

-Pisana dela (knjige, brošure, članci, prevodi i dr.);

-Računarski program;

-Govorna dela (predavanja, govori, besede i dr.);

-Dramska, dramsko-muzička, koreografska;

-Muzička dela;

-Filmska dela;

-Dela likovne umetnosti (slike, crteži, skice, grafike, skulpture i dr.);

-Dela arhitekture, primenjene umetnosti i industrijskog oblikovanja;

-Fotografije;

-Pozorišna režija i dr.

 

Svim autorima, bilo koje od navedenih vrsta autorskih dela se garantuju moralna i ekonomska prava. Moralna prava se ne mogu preneti ugovorom, te će autor morati na svakoj kopiji, prikazivanju dela morati biti naznačen kao autor, dok su ekonomska prava prenosiva, te parvo na ekonomsko iskorišćavanje (umnožavanje i stavljanje u promet) može biti ugovorom preneto na određeno fizičko ili pravno lice, u celosti ili u delu.

 

Autorska prava traju do smrti autora i 70 godina nakon njegove smrti. Samim tim ona su naslediva. Srodna prava imaju posebne odredbe po ovom pitanju.

 

U srodna prava spadaju: prava interpretatora, prava proizvođača fonograma, prava filmskih producenata na njihovim videogramima, prava proizvođača emisije, prava proizvođača baza podataka i dr.

 

Autori, a i nosioci srodnih prava moraju biti svesni svojih prava i položaja. Oni bi morali voditi računa o svim ugovorima koje potpisuju, obzirom da smo rekli da su ekonomska prava podobna prenosu putem ugovora. Preporuka je da imate pravnika, stručnjaka u oblasti intelektualne svojine ukoliko potpisujete ugovore koji se tiču vaše intelektualne tvorevine, vašeg dela. Vaše autorstvo, ukoliko je isplativo, često je i vaš biznis, te budite svesni toga i ponašajte se u skladu sa time. Ukoliko biste pravnika konsultovali da imate firmu, konsultujte ga i u vezi sa svojim autorskim delima i zaštitom istih. Sudska zaštita mnogo više košta i nekada kasno dođe, te bi oni koji poslušaju ovaj savet mogli izbeći dosta neprijatnosti i troškova.

 

 

Napomena: Ovaj tekst nije zamena za angažovanje advokata ili pravnog konsultanta, već samo kratak pregled i analiza položaja autora u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima.

Autor teksta: Denis Tul

[1] Zakon o autorskim i srodnim pravima, „Službeni glasnik RS“ br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016, čl. 2

[2] Denis Tul, Prava stranaca na intelektualnu svojinu, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2017. godina, strana 10.