Loading...

| Intelektualna svojina |

PRONALAZAK I PATENT
April 14th 2021

Kako u punom obimu iskoristiti pronalazak? Kako zaštititi pronalazak? Šta je to patent?

 

Pronalazak je tehničko rešenje konkretnog problema. Patent je vid zaštite ustanovljen zakonom, stavljen na raspolaganje pronalazaču povodom njegovog duhovnog (kreativnog, intelektualnog) doprinosa u stvaranju pronalaska, odnosno pravni okvir za zaštitu pronalaska, a kroz garanciju niza subjektivnih prava koja se garantuju nosiocu pronalaska nakon uspešne prijave patenta. Pronalazač je lice koje je razvilo pronalazak, odnosno lice koje se javlja kao pronalazač u patentnoj prijavi.

 

Pravo na patent je apsolutno pravo, koje deluje prema svima, te je najvažnije pravo nosioca pronalaska pravo da zahteva od svih drugih da se suzdrže od nelegalnog korišćenja (korišćenja bez pisane dozvole nosioca patenta) predmeta patenta. Pravo na patent je takođe vremenski ograničeno, i to na 20 godina od dana podnošenja prijave, u našem pravnom sistemu.

 

Patentni sistem je zasnovan na načelu formalnosti. Državni organ (Zavod za intelektualnu svojinu) u upravnom postupku dodeljuje patentnu zaštitu jednom ili više pronalazača u vezi sa razvojem pronalaska.

 

Da bi tehnički pronalazak dobio patentnu zaštitu on mora zadovoljiti materijalne i formalne uslove. Materijalni zahtevu su: novitet, nivo inovativnosti i privredna primenljivost. Formalni uslovi su da nosilac tehničkog pronalaska ili pronalazač podnese patentnu prijavu, odnosno zahtev za priznanje patenta sa svom propratnom dokumentacijom i da prođe kroz postupak priznanja patenta. Ovaj postupak se u skladu načelom formalnosti završava donošenjem rešenja kojim se odbacuje zahtev, odbija ili usvaja.

 

Materijalni elementi jesu novitet, nivo inovativnosti i privredna primenljivost. Patent je nov ukoliko na dan podnošenja patentne prijave nije obuhvaćen postojećim tehničkim znanjem (stanje tehnike) u svetu. Patent ima traženi nivo inovativnosti ukoliko na dan podnošenja patentne prijave ne proizilazi iz stanja tehnike, a na očigledan način za stručnjake u datoj oblasti. Primenljivost pronalaska u privredi obuhvata mogućnost primene patenta u proizvodnji robe ili pružanju usluga.

 

Postupak prijave patenta je formalni uslov. Ovaj postupak karakterišu stroga formalnost, komplikovanost, dugotrajnost i skupoća. Postupak se sastoji iz faze prijave patenta, ispitivanja patentne prijave i donošenja odluke. Sastavljanje patentne prijave je kompleksan i dugotrajan postupak. Naime, prijava patenta podrazumeva: zahtev za priznanje prava, opis i nacrt pronalaska, patentni zahtev i apstrakt. Opis patenta mora biti potpun, precizan, detaljan i iz ovog opisa proizilazi načelo javnosti vezano za patentno pravo.

 

Javno objavljivanje patenta podrazumeva da svaki pronalazak koji dobije zaštitu, biva javno objavljen, sa potpunim opisom istog u Registru patenata i u javnoj bazi podataka Zavoda za zaštitu intelektualne svojine sajtu ovog organa ili kod drugog organa koji priznaje patent. Problem je što se javno objavljeni pronalasci mogu lakše zloupotrebiti, a prednost je monopolski položaj i isključivo ovlašćenje nosioca patenta da raspolaže patentiranim pronalaskom, sam ga iskorišćava ili daje dozvolu, licencu drugome da koristi isti za određenu naknadu. Monopolski položaj je na neki način suprotan načelima slobodnog tržišta, ali ovo pravilo predstavlja esenciju patentnog prava i najveću privilegiju nosioca patenta.

 

Kako prijava patenta, takse, uloženo vreme i ceo postupak ne bi bili uzaludni, pre podnošenja prijave potrebno je proveriti „stanje tehnike“ na svetskom nivou, odnosno da li je određeni pronalazak već zaštićen ili je pokrenut postupak zaštite takvog pronalaska. Ovakva provera predstavlja izuzetno složen postupak jer je potrebno proveriti državne i međunarodne baze podataka, registre patenata, ali i baze sa javno objavljenim patentnim prijavama, jer sve prijave koje su podnete pre predmetne prijave imaju prednost u odnosu na nju, u skladu sa pravilom „prior tempore, potior iure“ (Prvi u vremenu, jači u pravu).

 

Rešenjem se okončava upravni postupak, rešenjem kojim se zahtev odbacuje, odbija ili prihvata. Rešenje kojim se prihvata zahtev je dokaz o tome da je određeni pronalazak zaštićen kao patent i dokaz o tome da je određeno lice nosilac patenta.

 

Sudska zaštita patenta deli se na kazneno pravnu i građansko pravnu zaštitu. Patentima je zagarantovana sudska zaštita od momenta kada je podneta prijava, iako još nije doneto rešenje, ukoliko se po prijavi reši pozitivno.

 

Pronalazak se kroz sistem intelektualne svojine pretvara u finansijski merljivu vrednost za kompaniju. Ovo je samo početak korišćenja ekonomskih potencijala patenta, te je očigledna poruka: „Znanja i kreativnost koji se nalaze u jednoj kompaniji, njen su najvažniji resurs.“ A ekonomsko upravljanje znanjem pomalo i ekonomska tema, ne strogo pravna i o istoj će biti reči u nekom budućem tekstu.

 

 

Napomena: Ovaj tekst je analiza zakonodavstva u Republici Srbiji, prvenstveno Zakona o patentima. Ova analiza ne predstavlja pravni savet niti može zameniti potrebu da se angažuje advokat i/ili stručnjak za pravo intelektualne svojine u svakom pojedinačnom slučaju, jer svaki slučaj je jedinstven.

 

Autor teksta: Denis Tul